Statement Geboortebeweging Petitie “Behoud keuzevrijheid zwangeren en eerstelijns Geboortezorg”

De Geboortebeweging onderschrijft de petitie “Behoud Keuzevrijheid en eerstelijns Geboortezorg” die onlangs gelanceerd is door de gelegenheidscoalitie Noodalarm Geboortezorg. GeboorteBeweging is geen deel van de coalitie en heeft geen input gegeven aan deze petitie, maar deelt wel de zorgen die er in geuit worden.De GeboorteBeweging zet zich in voor vrouwenrechten tijdens zwangerschap, bevalling en kraamtijd.
In april 2021 worden de plannen voor integrale geboortezorg-organisaties en integrale bekostiging omgezet naar definitieve voornemens van Tamara van Ark, minister voor Medische Zorg en Sport. In de voorgenomen plannen is onvoldoende geborgd dat bij het nieuwe systeem van financiering, integrale bekostiging, alle vormen van zorg (voldoende) blijven bekostigd. Ook waarborgen ze nog onvoldoende een eerlijke speelveld tussen zorgaanbieders en de keuzevrijheid van zwangere vrouwen.

IGO
De GeboorteBeweging juicht meer kwalitatieve samenwerking binnen de geboortezorg toe, de ontwikkeling van integrale geboortezorg organisaties (IGO’s) is in die zin een logische stap. Dat de huidige structuur van bekostigen daarmee mede wordt aangepast is een logisch gevolg. We zien een heel aantal positieve ontwikkelingen; in veel pilots neemt de keuzevrijheid en de keuze van (continuïteit van) zorg en zorgverlener toe. Door de bredere ruimte om samen te werken, is een zwangere niet meer per definitie eerste of tweedelijns, maar is een mengvorm veel eenvoudiger. 
Verschuivingen in ketensamenwerkingen vragen vaak een ander soort van bekostigen, eerlijk de koek verdelen blijft daarin een uitdaging. Goede spelregels helpen daarbij.

Oprichten IGO
IGO’s worden opgericht door de regionale samenwerkingspartners in de geboortezorg, dit zijn veelal een of meerdere ziekenhuizen met de omringende verloskundige praktijken en kraamzorgorganisaties. In de plannen is opgenomen dat de bekostiging per 2025 voornamelijk via de IGO moet worden verdeeld en per 2028 is er voorgenomen om de zogeheten bundelbreker (de mogelijkheid voor individuele financiering, los van de IGO) te stoppen. Vanaf 2028 is bekostiging van zorg exclusief via de IGO’s.

Voorbeeld: TerGooi
Het voorbeeld van het ziekenhuis Tergooi in de Gooi en Vechtstreek laat zien wat er kan gebeuren als duidelijke spelregels voor een nieuwe IGO ontbreken. Dit ziekenhuis heeft een zeer minimalistische opzet gekozen voor een IGO en is slechts met 1 verloskundigenpraktijk de IGO begonnen. Dit is een extreem voorbeeld. Als je deze uitwerkt voor de toekomst betekent het dat een zwangere in deze regio voor 1 verloskundigenpraktijk kan kiezen, niet haar eigen kraamverzorgende bij haar bevalling aanwezig kan hebben of dat ze zal moeten uitwijken naar een andere regio met langere aanrijtijden naar het ziekenhuis. De overige praktijken en kraamzorgorganisaties zullen moeten uitwijken naar andere regio’s voor bekostiging als de bundelbreker vervalt of verliezen hun bekostiging.

NZA over TerGooi
De Nederlandse Zorgautoriteit wijst de gekozen vorm van de IGO Tergooi niet af. Er lijken geen spelregels te zijn voor een IGO. In dit geval kan het ziekenhuis dus zelf zijn ketenpartners kiezen en de bekostiging verdelen zoals zij wensen. Verloskundigen en kraamzorgorganisaties kunnen eenvoudig buitenspel worden gezet in deze situatie. De selectie van zorgverleners komt hiermee voornamelijk bij de ziekenhuizen te liggen. Hiermee wordt het ook eenvoudig om beleid en keuzes van verloskundigen te beïnvloeden; het is immers eenvoudig om haar deelname en bekostiging te beëindigen. Het ontbreekt hier aan spelregels en daarmee een gelijk speelveld voor verloskundigen en kraamzorgorganisaties. Dit worst-case scenario illustreert hoe de keuzevrijheid mogelijk in de toekomst wordt vormgegeven door de ziekenhuizen, terwijl deze natuurlijk bij de zwangere zelf hoort te liggen.

Regionaal werkende verloskundigen/ specialistische zorg
Voor een kleine groep zwangeren die vanwege uiteenlopende redenen kiezen voor een kleinschalige, in een grotere regio werkende verloskundige (vaak een caseload verloskundige) komt hun zorgaanbod in het gedrang. Deze vorm van zorg past minder goed binnen een IGO. De zwangeren die hiervoor kiezen hebben regelmatig een sterke voorkeur voor een bepaald ziekenhuis of juist een ziekenhuis waar ze expliciet niet naartoe willen. De samenwerking tussen deze verloskundigen en de andere ketenpartners is veel incidenteler en toegespitst op individuele casuïstiek. 
Daarnaast zijn er (flinke) verschillen tussen ziekenhuizen op specialistische zorg. Denk hierbij aan de kans op een geslaagde versie (draaien van de baby bij stuitligging) of de mogelijkheid van een vaginale stuitbevalling in een houding anders dan op de rug. In deze gevallen zou het eenvoudig switchen van ziekenhuis mogelijk moeten zijn.

Keuzevrijheid door bundelbreker
De keuzevrijheid wordt in de huidige plannen gewaarborgd door de bundelbreker, hiermee wordt zorg gefinancierd die niet binnen de IGO-afspraken valt. Deze bundelbreker verdwijnt per 2028 in de huidige plannen. Na 2028 is het dus niet (eenvoudig) meer mogelijk om een andere combinatie van zorgverleners in de zwangerschap te hebben dan die binnen 1 IGO samenwerken. Hier vallen natuurlijk ook onderlinge afspraken over te maken, het feit blijft dat de bekostiging in handen is van een IGO. De keuze van de zwangere moet niet afhankelijk zijn van de vergoeding door de IGO waar zij in zorg is. 

Donker scenario
In de donkerste scenario’s is het voor een ziekenhuis mogelijk om de gehele regie te voeren over de IGO en geen uitzonderingen daarin te maken. Ze zijn geheel vrij om hun eigen partners te kiezen en daarmee voor de zwangeren de keuzevrijheid te beperken. De huidige spelregels, maken dit mogelijk. Het is de GeboorteBeweging helder dat door gebrek aan randvoorwaarden die nu vanuit de wetgever worden gesteld de deur open staat voor een donker scenario. Daar waar spelregels ontbreken of niet worden nagekomen zien we dat er onwenselijke situaties ontstaan. 

Spelregels
Zorg ervoor dat elke zorgverlener een gelijkwaardige positie aan de onderhandelingstafel heeft en daar waar samenwerking niet logisch is zorg dat zorg voor individuele casuïstiek mogelijk blijft door de bekostiging onafhankelijk van de IGO. Goede spelregels kunnen het speelveld eerlijk maken en houden. 
Wij pleiten ervoor dat iedere verloskundige of kraamzorgorganisatie zonder voorwaarden moet kunnen toetreden en dat een IGO een minimale dekkingsgraad moet hebben in de regio waarin deze is opgericht. Daarnaast moet de bundelbreker beschikbaar blijven.                                                                                    

 

Geboortezorg in coronacrisis

==GB statement over geboortezorg tijdens coronacrisis==

Stichting GeboorteBeweging (verder: GB) maakt zich sterk voor rechten van vrouwen tijdens hun zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Veel zwangeren maken zich ongerust over hun bevalling nu de druk op de zorg toeneemt. De maatregelen die genomen worden om besmettingen met het coronavirus in te dammen, hebben een grote impact op iedereen die zorg nodig heeft, en dus ook op hen.
GB wil in deze crisistijd graag een constructieve bijdrage leveren aan de dialoog en samenwerking tussen zwangeren en zorgverleners. Dit doen we op basis van onderstaande punten.
Onderaan dit bericht staat een link naar een contactformulier waarmee iedereen (zwangere én zorgverlener) vragen of zorgen kan delen; we zien onze rol als bemiddelend en oplossingsgericht. Daarbij hopen we zwangeren bij te staan om hun vragen te verhelderen en zo tegelijk zorgverleners wat ruimte te bieden.

Gun elkaar ruimte om te delen wat maatregelen met je doen
Erken dat het ingewikkeld is
Het is oké om kritisch te zijn
De behoeften en belangen van zwangeren blijven belangrijk
Protocollen en richtlijnen blijven adviserend – en geen wet
Je recht op lichamelijke integriteit / informed consent verandert niet
Zorgplicht en zorgrecht blijven bestaan

Gun elkaar ruimte om te delen wat maatregelen met je doen.
Dit zijn moeilijke tijden. Iedereen staat onder druk; geef elkaar wat ruimte. Dit geldt zowel voor zwangeren die het moeilijk hebben, als voor zorgverleners (die het óók moeilijk hebben). Mensen moeten deze emoties doorleven en verwerken. Dat mag geuit worden.
Het uiten van zulke emoties is niet hetzelfde als kritiek hebben. Boos/verdrietig/angstig zijn omdat je doula of geboortefotograaf niet mee kan naar het ziekenhuis, of omdat je besloten hebt je oma niet op kraambezoek te laten komen, of omdat je gevraagd wordt om een thuisbevalling te begeleiden bij iemand die coronapositief is…. is volstrekt begrijpelijk.
Dat uiten is legitiem én dat betekent niet automatisch dat je de achterliggende overwegingen rondom het zorgbeleid bekritiseert. Het kan ook onderdeel zijn van verwerking.

Erken dat het ingewikkeld is.
De situatie waar we ons in bevinden is complex. De tijdsdruk om te beslissen is hoog, de informatie die we hebben beperkt en wisselend. Wij pleiten ervoor om altijd ruimte te houden om discussie te hebben met elkaar over maatregelen. Wel vragen we iedereen om in de discussie rekening te houden met de complexiteit en huidige beperkingen. Er spelen hier op alle niveaus heel veel verschillende belangrijke factoren een rol, en ‘simpele’ afwegingen bestaan niet.

Het is oké om kritisch te zijn.
Kritische vragen stellen mag – en moet zelfs. Het is een voorwaarde voor een gezonde besluitvorming en voor een gezonde maatschappij. Bovendien kan het de kwaliteit van besluiten verbeteren. Maar gun elkaar ook hierin ruimte. GB wil zich zowel voor zorgverlener als voor zwangere vrouwen inzetten om met je mee te denken waar je vraag het beste beantwoord kan worden.

De behoeften en belangen van zwangeren blijven belangrijk.
Bevallen is een belangrijke en ingrijpende gebeurtenis met grote langetermijneffecten op fysiek, psychisch, emotioneel en sociaal niveau. Bevallen kan – in tegenstelling tot veel andere activiteiten in de gezondheidszorg – niet uitgesteld worden.GB benadrukt dat de individuele behoeften van een zwangere belangrijk blijven. Het feit dat het systeem onder druk komt te staan, betekent niet dat deze behoeften en belangen opeens irrelevant worden, of al hun belang te verliezen. Het zoeken van de juiste – en rechtvaardige – balans is hier het sleutelwoord. GB roept iedereen op daarbij stil te staan en dat na te streven.

Protocollen en richtlijnen blijven adviserend – en geen wet.
Ten eerste gaan protocollen en richtlijnen niet boven de wet. Individuele zorg op maat moet in ieder geval nog steeds overwogen worden. Als de richtlijn een ingreep adviseert, mag de zwangere nog steeds weigeren toestemming te geven. Dan moet een alternatief gevonden worden, want zorgplicht blijft.
Ten tweede blijven richtlijnen, zoals altijd in de zorg, richtinggevend, en hier mogen zorgverleners individueel en beredeneerd van afwijken. Patiënten zijn individuen met hun eigen behoeften. De ene vraag is de andere niet; wij moedigen het zorgsysteem aan om uitzonderingen te blijven overwegen waar zwangere goede redenen aandragen (denk, bijvoorbeeld, aan een zwangere die andere behoeften heeft omdat ze enorm angstig is na een traumatische eerdere bevalling of een eerdere stilgeboorte).
Wij moedigen zwangeren die iets anders willen aan om in ieder geval hun redenen uiteen te zetten. Loop je vast? Zoek contact met ons, we denken met je mee. Dat geldt voor zwangeren én zorgverleners.

Het recht op lichamelijke integriteit / informed consent verandert niet.
Dat wil zeggen: niemand mag aan het lichaam van een barende vrouw komen – op welke manier dan ook – zonder haar geïnformeerde toestemming. Geen enkele vrouw kan verplicht of gedwongen worden tot het ondergaan van een behandeling of interventie ten aanzien van haar bevalling. Het kan wel zijn dat er rekening gehouden moet worden met verplichte hygiënemaatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Uitleg vragen mag echter altijd en er moet nog steeds worden gevraagd om toestemming. Dit vragen om toestemming geldt ook voor het scheiden van moeder en kind na een bevalling. Een baby mag niet van de moeder gescheiden worden, behalve met een geautoriseerde interventie van de rechterlijke macht.
Onder druk kan onbedoeld vergeten worden dat het nog steeds voor elke barende vrouw geldt: haar baring, haar lichaam en haar kind. Ook bij het snel opstellen van nieuwe/aangepaste protocollen kan onbedoeld over het hoofd gezien worden dat een zwangere nog steeds toestemming moet geven.

Zorgplicht en zorgrecht blijven bestaan.
(maar kunnen en moeten wellicht wel op aangepaste wijze ingevuld worden).
Kortom, het blijft zo dat iedere zwangere/barende vrouw recht heeft op een bepaalde mate van zorg. Het blijft ook zo dat een zorgverlener waarmee iemand een zogenaamde ‘behandelrelatie’ heeft (die heb je bijvoorbeeld met een verloskundige praktijk of ziekenhuis) zorgplicht heeft; een zorgverlener mag een vrouw niet in de steek laten en haar niet overdragen zonder haar toestemming.
Wél is het zo dat onder extreem schaarse condities (en dat is waar het systeem zich nu op voorbereidt) deze zorgrechten en -plichten anders ingericht kunnen (en moeten) worden. Als er te weinig bedden en/of zorgverleners zijn, dan zal iedereen het met ‘wat minder’ moeten doen. Dat kan betekenen: minder afspraken, minder testen, moeilijker toegang tot overbelaste anesthesisten, geen ziekenhuisbevalling of keizersnede, enz. Bepaalde dingen waar iemand normaal om kan vragen of die normaal aangeboden worden, kunnen dan misschien tijdelijk niet, of minder. Hoeveel minder – dat hangt af van de druk op het systeem: hoe schaars de middelen ook zijn, die moeten zo rechtvaardig mogelijk verdeeld worden.
Voor GB is het het belangrijkst dat zwangeren rechtvaardig behandeld worden en blijven in vergelijking met andere zorgbehoeftigen. Niet beter – maar zeker ook niet slechter. Beslissingen moeten onderbouwd kunnen worden.

Link naar het contactformulier: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFu1RegXpru6NEWcS2iN6N9MS0jFt4PsTRDmae40D9lFPAJg/viewform

Jaarverslag 2018

Hier is ie dan, het jaarverslag van de GeboorteBeweging voor het jaar 2018!

Dank aan iedereen die een bijdrage geleverd heeft aan de doelstelling van GB; voor alle inzet en motivatie, voor alle ideeën en betrokkenheid,

Bestuur GeboorteBeweging 2018

UITSPRAAK RECHTSZAAK SOPHIE

Vrijdag 23 maart 2018 is de uitspraak van de rechter in de zaak van Sophie gepubliceerd. In de uitspraak legt de rechter uit waarom hij het verzoek van Sophie om met haar eigen vroedvrouw te bevallen in het Bravis ziekenhuis, heeft afgewezen. Voor wie zelf de tekst wil lezen, zie hier.

De Geboortebeweging en Clara Wichman zijn ontvankelijk verklaard door de rechter. Daarmee staat de mogelijkheid tot hoger beroep open.

We gaan deze week met de betrokken partijen overleggen hoe we het beste op deze uitspraak, waar wij ons absoluut niet in kunnen vinden, kunnen reageren. Clara Wichman heeft hiervoor verloskundigen, advocaten, professoren, gynaecologen en de eisers in de zaak, waaronder de Geboortebeweging, uitgenodigd.

DANK VOOR ALLE STEUN!

De vele meelevende reacties die Sophie ontving hebben haar enorm gesterkt en gesteund.

132 mensen hebben bovendien een bijdrage overgemaakt om Sophie ook financieel te steunen bij deze rechtszaak. Samen hebben zij 2245 euro bijgedragen: ontzettend bedankt daarvoor. Het geld is besteed aan de advocaatkosten.

Jullie steun laat zien hoe belangrijk deze zaak is voor de Nederlandse verloskundige zorg.

Het is bitter dat het resultaat vooralsnog niet in het voordeel van Sophie en andere vrouwen is uitgevallen, maar des te meer reden voor ons om de strijd voort te zetten.

We houden jullie hier en op Facebook op de hoogte van het vervolg.

Quotes van de donateurs:
‘Wat fijn dat jullie er zijn!’
‘Keuzevrijheid en regie over eigen bevalling is een recht, geen gunst.’
Zet hem op Pauline, Sofie en little one on the way.’
‘Heel veel succes en ongelooflijk hoe een belangrijke zaak dit is voor heel Nederland!’
‘Zelfbeschikking en keuzevrijheid in de zorg is een groot goed. Blij dat jullie hiervoor vechten.’

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument…

EVENT Geboortebeweging zaterdag 7 april 2018 Rotterdam!

Op 7 april a.s. vindt er een Geboortebeweging-event plaats.

Met o.a. een aantal bevlogen sprekers, een paar inspiratie/informatie-sessies en een heleboel gelegenheid tot ontmoeten en praten over de onderwerpen die ons die dag samenbrengen.

Iedereen die geïnteresseerd is: Wees welkom! Instructies voor aanmelden staan onderaan dit bericht. Er is beperkt ruimte. Mocht het vol zitten, dan ontvang je daarvan bericht.

HET PROGRAMMA voor het GB-event is:

9.30 – 10.00 Binnenkomst met koffie en thee

10.00 – 10.15 Welkom

10.15 – 10.45 Presentatie Elselijn Kingma, Internationaal expert op het gebied van de filosofie en ethiek van zwangerschap en geboorte

Elselijn vertelt over haar onderzoek naar hoe uitkomsten en risico’s voor vrouwen systematisch genegeerd worden in de ethische discussies en besluitvorming rond geboortezorg. Er is ruimte voor vragen!

10.45 – 11.15 Koffie & thee

11.15 – 12.30 Opstellen onderzoeksagenda Midwifery Science

– Wat willen we vanuit GB op de onderzoeksagenda? En wat niet?

Help mee de onderzoeksagenda voor Midwifery Science op te zetten!

12.30 – 13.30 Lunch & socialisen

13.30 – 14.30 Inspiratie- en informatieworkshops:

Workshop 1) Inspiratiesessie lokale live GB-bijeenkomsten. Onder begeleiding van Monique van der Werff.

Workshop 2) Praten over mogelijkheden om na je bevalling een klacht in te dienen. Onder begeleiding van Laura Bosch.

14.30 – 15.00 Koffie & thee

15.00 – 15.30 Presentatie Melita van der Mersch (advocate van Sophie)

15.30 – 15.45 Afsluiting

15.45 – 16.30 Gelegenheid tot napraten

ONTMOETEN
Zowel tijdens als tussen alle ‘officiële’ onderdelen door, bestaat de mogelijkheid om elkaar op te zoeken en te praten over de plannen en mogelijkheden voor GB, en over alles wat GB aangaat.

DOE MEE MET GB!
Voor degenen die heel graag (meer) willen bijdragen aan GB: Wij zijn nog op zoek naar mensen die zich op allerlei manieren voor GB willen inzetten. Denk aan tekstschrijvers, ontwerpers, actievoerders, (web)redacteurs, fondsenwervers, juridisch adviseurs en nog veel meer. Gedurende de dag bestaat de mogelijkheid om je hiervoor in te schrijven!

LOCATIE:
Impact Hub Rotterdam, 1ste Middellandstraat 103, 3021 BD, Rotterdam.

De toegang voor deze dag is GRATIS.

POTLUCK
Het zou fijn zijn als iedereen iets mee wil nemen om bij te dragen aan de lunch.

HELPEN GEDURENDE DE DAG?
Verder zoeken we nog zo’n 10 mensen die ons gedurende de dag kunnen helpen met hand- en spandiensten. Je kunt bij je aanmelding aangeven of je je hiervoor opgeeft. Charly Dym neemt dan contact met je op om een en ander kort te sluiten.

KINDEREN ZIJN WELKOM
Er zal een speelplek zijn waar de kinderen heen kunnen, bijvoorbeeld als ze tijdens een spreker te druk zijn, maar ook gewoon voor de fun. En hopelijk hebben we mooi weer en kunnen we gebruikmaken van de buitenruimte!

AANMELDEN voor deze dag kan door een MAIL te sturen aan:
info@geboortebeweging.nl

Vermeld bij je aanmelding:
* Met hoeveel personen (kinderen/volwassenen) je verwacht te komen
* Of je zorgverlener of cliënt bent
* Of je iets meebrengt voor de lunch, en wat
* Of je mee wilt helpen met hand & spandiensten

Tot 7 april! Wij hebben er heel veel zin in om elkaar (weer) eens live te ontmoeten!

Laura, Hermine en Maureen (bestuur)

Rechtszitting op 8 maart 2018, Internationale Vrouwendag!

Sophie is hoogzwanger en mag niet met haar eigen verloskundige in het Bravis ziekenhuis in Roosendaal bevallen: een rechtstreekse inbreuk op haar fundamentele recht om zelf te kiezen waar, hoe en met wie ze bevalt. Geboortebeweging en fonds Clara Wichmann steunen haar daarom in een rechtszaak tegen het ziekenhuis.

Sophie is 37 weken zwanger en de tijd dringt. Het ziekenhuis weigert de verloskundige de toegang, omdat het ziekenhuis deel uitmaakt van een integraal geboortezorgnetwerk (Qocon) waar de verloskundige in kwestie niet bij is aangesloten. “Dat zij de bevalling in het ziekenhuis niet mag begeleiden, is in strijd met het recht van zwangere vrouwen op zelfbeschikking en keuzevrijheid in de zorg.”, aldus Anniek de Ruijter, voorzitter van Clara Wichmann.

Een paar jaar terug kreeg de betreffende vrouw via een keizersnede haar eerste kind. Zij wil in het ziekenhuis bevallen, maar alleen als dat kan onder de verantwoordelijkheid van haar eigen verloskundige waar zij een vertrouwensband mee heeft opgebouwd en die goed op de hoogte is van het verloop van haar vorige en huidige zwangerschap. Onderzoek en ervaring uit de praktijk onderschrijven die wens: Een bevalling in aanwezigheid van vertrouwde personen en met continuïteit van zorg verloopt voorspoediger, met minder kans op complicaties en (onnodige) interventies.

Hermine Dees, voorzitter van de Geboortebeweging: “Door de weigering van het ziekenhuis wordt deze vrouw gedwongen om thuis te bevallen. Dat is voor haar nu de enige garantie dat zij kan bevallen onder begeleiding van haar eigen verloskundige in plaats van in het ziekenhuis onder de verantwoordelijkheid van zorgverleners die ze niet kent in een voor haar onvertrouwde omgeving.”

Volgens Clara Wichmann en de Geboortebeweging is deze situatie in strijd met het recht van zwangere vrouwen op zelfbeschikking en keuzevrijheid in de zorg.

Anniek de Ruijter: “Dit kort geding laat nog eens precies zien wat er misgaat bij de invoering van de integrale geboortezorg in Nederland. In plaats van dat verloskundigen en gynaecologen beter gaan samenwerken om de zorg voor zwangere vrouwen te verbeteren, wordt de keuzevrijheid van deze vrouwen beperkt en de samenwerking in de geboortezorg bemoeilijkt. Dat leidt uiteindelijk niet tot een verbetering, maar tot een verslechtering van de zorg voor zwangere vrouwen.”

JOUW STEUN IS NODIG BIJ DE RECHTSZAAK VAN SOPHIE

Er is 3500 euro nodig om haar advocaat te betalen. De eerste dag mochten we al ruim 850 euro ontvangen van gulle gevers. Geweldig! Maar we zijn er nog niet; jouw steun blijft dus nodig! Doneren kan via onderstaande links; fonds Clara Wichmann garandeert dat elke gedoneerde euro rechtstreeks naar deze rechtszaak gaat.

Voor mensen met een credit-card:

https://www.gofundme.com/cwp-kort-geding-bravis

Voor mensen zonder credit-card:

https://www.geef.nl/nl/doel/proefprocessenfonds-clara-wichmann/over-ons

DANK JE WEL VOOR JE STEUN!

Rechtszaak: Vrouwen willen eerst onderzoek naar keuzevrijheid in het nieuwe geboortezorgstelsel⁩

Amsterdam, 31 maart 2017

Vandaag werd bekend dat Clara Wichmann een juridische procedure is gestart met steun van de Patiënten Federatie Nederland en Stichting Geboortebeweging (Human Rights in Childbirth Nederland) om de invoering van een nieuw geboortezorgsysteem in Nederland tijdelijk tegen te houden. De organisaties hebben samen met een tal van andere vrouwenorganisaties meermaals aan de Minister gevraagd om eerst een uitgebreid onderzoek naar keuzevrijheid te doen voordat er wordt doorgepakt met de invoering van een nieuwe manier om de geboortezorg te bekostigen.

Clara Wichmann pleit in het beroep op de rechter, dat de nieuwe regelgeving op veel te grote schaal een nieuw stelsel invoert dat niet meer kan worden teruggedraaid. Dit, terwijl de risico’s van die invoering voor vrouwen niet zijn onderzocht. De beleidsregels van vóór de nieuwe financiering van geboortezorg, die minister Schippers in de zomer van 2017 met grote snelheid heeft ingevoerd, lieten voldoende ruimte om op kleine schaal experimenteren volgens Clara Wichmann. Aan de hand van die experimenten had bezien kunnen worden wat de gevolgen zijn voor de organisatie van de geboortezorg en de keuzevrijheid van vrouwen.

De procedure maakt gebruik van een onderzoek van de Patiënten Federatie Nederland die al in 2014 een onderzoek heeft gedaan onder vrouwen waaruit bleek dat zij keuzevrijheid in de geboortezorg een van de belangrijkste dingen vinden. Zwangerschap en bevallen is immers een ‘life-event’ volgens deze vrouwen. “Als de reorganisaties eenmaal hebben ingezet, dat ze niet meer zijn terug te draaien.” Aldus Anniek de Ruijter, voorzitter van Clara Wichmann: “Wij zijn niet tegen een betere samenwerking in de geboortezorg, maar dat kan op meerdere manieren. Niet alleen de vrouwenorganisaties en de Nederlandse Patiënten Federatie, maar nota bene de Nederlandse Zorg Autoriteit zelf en de KPMG hebben aangegeven dat er eerst onderzoek moet worden gedaan, voordat men op grote schaal integraal geboortezorg in gaat kopen, om dan maar door te drukken is wel zeer onzorgvuldig van de overheid.”

De organisaties willen een extra snelle behandeling van deze zaak bij de rechter. Omdat zorgverzekeraars worden vrijgelaten in de sturing die zij geven gaan de vrouwen en patiëntenorganisaties ervan uit dat de polisvoorwaarden verzekerden zullen sturen naar de geboortezorgorganisatie in een regio waar zij een contract mee hebben gesloten. Dat belemmert vrouwen om zich te wenden tot aanbieders die niet behoren tot de gecontracteerde geboortezorgorganisatie.

De mogelijkheid die de minister door de integrale bekostigingsregels biedt, leidt tot grootschalige (re)organisaties in de geboortezorg, waarvan niet vast staat dat die nodig zijn en waarvan ook niet zeker is gesteld dat die geen afbreuk doen aan de keuzevrijheid die vrouwen hebben om de zorg en de zorgverlener te kiezen die zij wensen. Als de al ingezette (re)organisaties van de geboortezorg nu doorgaan dan is dit zeer moeilijk/onmogelijk terug te draaien, mocht na evaluatie blijken dat de integrale bekostiging te veel negatieve consequenties heeft voor de keuzevrijheid van vrouwen.

Beroepschrift en verzoek tot versnelde behandeling beschikbaar onder de volgende links:

Beroepschrift

Verzoek tot versnelde behandeling

Stichting Geboortebeweging slaat alarm – Cliëntversie Zorgstandaard maakt keuzevrijheid en rechten van de cliënt ondergeschikt zorgaanbod

De Zorgstandaard Integerale Geboortezorg (ZIG) leidt volgens Stichting Geboortebeweging in de praktijk tot willekeur en inperking van de rechten en keuzevrijheid van cliënten. In diverse brieven hebben wij gevraagd om verbeteringen die de rechten van vrouwen garanderen, niet alleen in theorie, maar in de praktijk en in elke regio.

Al onze pogingen ten spijt is de ZIG er, met doorzettingsmacht van het zorginstituut, toch gekomen en wordt deze op dit moment geïmplementeerd.

Een van de vervolgstappen is het opstellen van een cliëntversie. Hiervoor heeft het CPZ een werkgroep samengesteld, die de afgelopen drie maanden aan de cliëntversie heeft gewerkt.

Stichting Geboortebeweging is uitgenodigd voor de werkgroep. We hebben deelname aan de werkgroep toegezegd op voorwaarde dat het een document wordt waarin de rechten van vrouwen geborgd worden, dat vrouwen duidelijkheid geeft over wat hun rechten zijn en waarmee zij in staat worden gesteld om hun eigen zorgkeuzes te maken. Helaas wordt hieraan vooralsnog geen gehoor gegeven.

Het huidige document is onvoldoende en stelt niet de cliënt centraal

Het document dat op het punt staat om naar het Zorginstituut te worden verzonden, is geen aanvulling op de bestaande folders, maar een herhaling van zetten. Terwijl wij juist onder zwangeren een groeiende behoefte zien aan inzicht in haar rechten in de geboortezorg en in kwaliteit en dienstverlening van zorgaanbieders. Vrouwen willen graag hun verantwoordelijkheid nemen en hun eigen zorgkeuzes maken, maar hebben daar simpelweg de informatie en middelen niet voor.

Tot nu toe gaat elk document over de integrale geboortezorg (de richtlijnen, zorgstandaard, indicatorensets, maar ook keuzehulpen en cliënteninformatie, ongeacht of het voor zorgverleners of cliënten is geschreven) altijd uit van het perspectief van de zorgaanbieders en nooit vanuit het perspectief van de cliënt.
Het resultaat is dat het zorgaanbod zelf centraal staat en niet de zorgconsument. Dit moet anders!

Het proces is onzorgvuldig en te gehaast

Wij hebben zorgen over de snelheid waarmee en de wijze waarop de cliëntversie van de Zorgstandaard wordt vastgesteld op meerdere manieren kenbaar gemaakt. Inmiddels wordt dit probleem zelfs erkend door enkele beroepsorganisaties die aan tafel zitten.

Als het werkelijk de bedoeling is om de cliënten een stem te geven binnen het nieuwe stelsel voor de geboortezorg, dan moeten haar vertegenwoordigers niet ondergeschikt worden gemaakt aan de procedures die tussen zorgverleners en hun beroepsgenoten gebruikelijk zijn.

Op dit moment zien wij, net als bij het tot stand komen van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, dat er een cliëntversie ontstaat waarin de rechten, keuzevrijheid en zorgvraag van de cliënt totaal ondergeschikt worden gemaakt aan het zorgaanbod.
Wij hekelen hierbij de wijze waarop in de werkgroep waarin de cliëntversie tot stand komt en de cliënt wordt gevraagd zich te schikken naar de institutionele werkwijze binnen de zorg. Gezien de evidente controverse die er is over de invoering van de integrale geboortezorg en de positie van de cliënt daarin, kan het niet zo zijn dat de cliënt als excuus aan tafel zit; outnumbered en zonder daadwerkelijk input te kunnen geven.

Daarom hebben wij een verzoek tot een herinrichting van de huidige werkgroep cliëntversie ZIG verzonden aan het CPZ. We pleiten voor  een werkgroep waarin de cliënt penvoerder is en (vertegenwoordigers van) zorgverleners een adviserende rol te hebben. Hiernaast vragen wij om budget en ondersteuning om tot een cliëntversie van de ZIG te komen die recht doet aan het belang dat cliënten hebben bij goede geboortezorg.
Want cliënten alleen adviesrecht geven, dat kán niet meer.

De volledige brief vindt u hier: 20170328_Clientversie-zorgstandaard_Reactie-Stichting-Geboortebeweging

#Genoeggezwegen is gehoord in de tweede kamer

Woensdag 22 februari heeft Geboortebeweging voorzitter Mira Westland het zwartboek #GenoegGezwegen overhandigd aan GroenLinks tweede kamerlid Linda Voortman.
In het Algemeen Overleg patiënten- en cliëntenrechten van de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Linda Voortman aandacht gevraagd voor het zwartboek en de brief van de Geboortebeweging met de volgende verzoeken:

Doe onderzoek naar misstanden. De actie GenoegGezwegen heeft laten zien dat we in Nederland werk te doen hebben om respect en zelfbeschikking in de geboortezorg de plek te geven waar vrouwen recht op hebben. Onderzoek naar oorzaken en oplossingen is hard nodig.

Geef vrouwen de informatie en cijfers, zodat ze goed kunnen kiezen. Op dit moment zijn er grote (soms onverklaarbare) verschillen tussen zorgverleners als het gaat om percentages van interventies en beleid. Deze informatie is beschikbaar bij de instellingen en/of Perined, maar vrouwen om wie het gaat kunnen die niet inzien. Dat is oneerlijk. Zwangeren hebben deze cijfers nodig om beter te kunnen kiezen.

Zelfbeschikking in de geboortezorg. En nu echt. Geef de koepels opdracht om al hun leden in te lichten en een voorlichtingscursus te organiseren rondom de richtlijn “Bevallen buiten de Richtlijnen” en geef ze daarnaast de opdracht om deze Richtlijn overbodig te maken.

Help ons vrouwen helpen. Stichting geboortebeweging komt op voor de rechten van zwangeren en barenden. We willen ons inzetten om vrouwen te ondersteunen bij het geven van feedback aan ziekenhuizen, in welke vorm dan ook, over wat er mis ging en wat er beter kan. Als cliëntenorganisatie vragen wij om ondersteuning om deze rol te kunnen realiseren.

 

In het debat (AO) heeft de minister aangegeven de oproep van Geboortebeweging zorgvuldig te willen bestuderen en in april met een reactie te komen (per brief). De Geboortebeweging is erg blij met deze reactie van de minister en kijkt uit naar de inhoud van de brief.

 

Voor meer informatie zie:

De brief van de Geboortebeweging aan minister Schippers nav de actie #GenoegGezwegen

Persbericht

Digitale versie van Zwartboek #GenoegGezwegen

Radio Interview van voorzitter Mira Westland voor de aanbieding op radio 1

Debat patienten- en clientenrechten terugkijken

 

Vlnr:  Linda Voortman, Mira Westland-Soebroto, Joyce Hoek-Pula, Hermine Dees-Ribbers

Aanbieding Zwartboek #genoeggezwegen aan tweede kamerlid Linda Voortman

Duizenden Nederlandse vrouwen hebben de zorg rondom hun zwangerschap en bevalling zo negatief ervaren, dat ze jaren later nog ineenkrimpen bij de herinnering eraan. Zo blijkt uit de actie #genoeggezwegen van Stichting Geboortebeweging, die zich hardmaakt voor keuzevrijheid en het recht op lichamelijke integriteit en zelfbeschikking in de geboortezorg.

“De politiek moet echt nú aan de slag met dit probleem, zodat basisrechten van alle vrouwen in de zorg gewaarborgd worden”, zegt Mira Westland, voorzitter van Stichting Geboortebeweging, de Nederlandse afdeling van de internationale organisatie Human Rights in Childbirth.

Al jarenlang ontvangt de Geboortebeweging dagelijks verhalen over rechtenschendingen, als dwang, intimidatie of zelfs geweld: van het zonder toestemming inknippen of inwendig onderzoeken van een vrouw, tot het verbaal intimideren of onder druk zetten.

Hoewel zorgverleners in verreweg de meeste gevallen niet moedwillig de rechten van vrouwen schenden, is de uitwerking van deze handelingen niet zelden desastreus. Het taboe op praten over deze ervaringen, maakt dat het trauma moeilijker te verwerken is, of zelfs erger wordt. Reden om met de actie #genoeggezwegen aandacht te vragen voor dit probleem.

De eerste Facebook-oproep werd meer dan 35.000 keer gedeeld. Gedurende de twee weken dat de actie liep schreven en fotografeerden meer dan 600 vrouwen een A4’tje met hun persoonlijke verhalen, het één nog schrijnender dan het andere. Daarnaast deelden honderden vrouwen hun ervaringen via mail, chat of als reactie op de op site. De Facebook-pagina van de Geboortebeweging telde tijdens de actie meer dan 1.500.000 interacties. De actie groeide zo explosief uit tot een beweging van getraumatiseerde vrouwen zelf.

Voorafgaand aan het Algemeen Overleg over patiëntenrechten (Woensdag 22 februari) overhandigt de Geboortebeweging een brief en een ‘zwartboek’ met ervaringen van vrouwen uit de #genoeggezwegen actie aan Linda Voortman; lid van de Vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

“#genoeggezwegen bracht aan het licht dat we in Nederland nog een flinke weg te gaan hebben naar goede geboortezorg waarin autonomie en patiëntenrechten voor zwangere en barende vrouwen niet alleen op papier, maar ook in de dagelijkse realiteit gewaarborgd zijn“, zegt Mira Westland.

“Via deze weg vragen we om erkenning, onderzoek en middelen, zodat tot verandering en structurele oplossing van dit probleem gekomen kan worden.”

Het zwartboek en de begeleidende brief aan Minister Schippers (met afschrift aan de vaste commissie leden VWS) leest u hier:

AO patientenrechten_Zwartboek Genoeg gezwegen_Stichting Geboortebeweging

Stichting-Geboortbeweging_-Brief-AO-Patientenrechten_16-februari-2017