De GeboorteBeweging zet zich in voor de rechten van vrouwen tijdens zwangerschap en bevalling in de Nederlandse geboortezorg.

Niet iedereen kent deze rechten goed, terwijl dat van groot  belang is voor de kwaliteit van gegeven en gekregen zorg. Onze rechten maken duidelijk  dat de vrouw, en niemand anders, de regie heeft over haar zwangerschap en bevalling. De zorgverlener informeert, de keuze ligt bij de zwangere.

Op deze website vertellen we over rechten rond zwangerschap en geboorte, maar ook over wat je kunt doen als die rechten niet gerespecteerd worden of zijn. We ondersteunen vrouwen bij de keuzes die zij over hun zwangerschap en bevalling maken. Daarnaast bieden we informatie voor zorgverleners over hoe zij, in plaats van aanbodgestuurd, vraaggestuurd kunnen werken. Ook als de zorgvraag buiten de bestaande protocollen en richtlijnen valt.

Zwangerschap en bevalling zijn life events; ervaringen die we ons voor de rest van ons leven bij ons dragen. Ze hebben een levenslang effect  op de moeder – die draagt en baart – maar ook op dat van haar kind(eren), haar partner, haar familieleden, haar naasten en zelfs voor dat van haar zorgverleners. Kortom: voor haar hele sociale omgeving. Iedereen heeft er dus baat bij als een vrouw niet onnodig lijdt tijdens zwangerschap en bevalling, maar er juist met een positief gevoel op terugkijkt, ook wanneer het anders loopt dan ze zich had voorgesteld. Dat kan alleen als, wat er ook gebeurt tijdens die bevalling, de vrouw de regie had.

De GeboorteBeweging staat daarom voor het recht van vrouwen om zélf te bepalen hoe ze haar kind wil dragen en baren. Wij zetten ons ervoor in dat dat recht door de hele samenleving gekend en op waarde geschat wordt.

De vrouw kiest zelf hoe, waar en met wie zij bevalt. Het zorgsysteem informeerten ondersteunt haar bij het maken van haar keuzes. Dit noemen we Vrouwgestuurde Geboortezorg.

Vrouwgestuurde Geboortezorg:

 • is gebaseerd op bevallen als ‘life event’; een grote gebeurtenis in het leven van vrouwen, met invloed op gezondheid en welbevinden voor de rest van het leven van zowel de vrouw, de partner, kind(eren) en naasten;
 • benadert zwangerschap en bevalling als normale processen van het vrouwelijk lichaam; niet als een afwijking of ziekte;
 • is respectvol, competent, empathisch en voor iedereen;
 • optimaliseert normale fysiologische en psychische processen;
 • garandeert het recht op informed consent en – refusal;
 • waarborgt keuzevrijheid;
 • levert zorg op maat;
 • vereist kwaliteitsbeleid dat dienend en niet dwingend is;
 • is gericht op minimale interventie
 • is gericht op de algehele gezondheid op korte én lange termijn;
 • heeft de tevredenheid van de vrouw hoog in het vaandel staan;
 • behoeft een relatie tussen cliënt en zorgverlener die continu en vertrouwd is;
 • erkent de cliënt als gelijkwaardig gesprekspartner in haar eigen zorgproces;
 • beschouwt cliëntenparticipatie als structureel en essentieel onderdeel van het zorgstelsel.

Stichting Geboortebeweging:

 • informeert vrouwen over hun rechten tijdens zwangerschap en geboorte;
 • komt op voor vrouwen wier rechten (dreigen te) worden of zijn geschonden;
 • helpt zorgverleners om tegemoet te komen aan specifieke zorgvragen;
 • bevordert de toepassing van wetenschappelijk onderzoek in de geboortezorg;
 • draagt bij aan cliëntparticipatie;
 • neemt deel aan maatschappelijk en politiek debat;
 • signaleert (mogelijke) schending van de rechten van de vrouw in (schriftelijke) uitingen van partijen in de geboortezorg;
 • adviseert partijen in de geboortezorg (gevraagd en ongevraagd);
 • beoogt een (inter)nationaal netwerk te vormen voor de rechten van de vrouw in de geboortezorg (Human Rights In Childbirth);
 • stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar keuzevrijheid, wensen en rechten van vrouwen in de geboortezorg.

De GeboorteBeweging is zeer actief op Facebook, met zowel een openbare als een geheime groep. Op de openbare pagina delen we het laatste nieuws en berichten die te maken hebben met rechten rond zwangerschap en geboorte.  Op de geheime groep (met zo’n 2500 leden, maart 2019) zitten zowel ervaringsdeskundigen als zorgverleners die hun kennis en ervaringen delen en graag meedenken als vrouwen vragen hebben of tegen problemen oplopen. Ook biedt deze groep steun aan vrouwen die een negatieve bevalervaring hebben gehad en die op zoek zijn naar antwoorden op vragen daarover, of die simpelweg behoefte hebben aan een plek waar er naar ze geluisterd wordt.

Het bestuur van de GeboorteBeweging bestaat uit:

Marjolein van Gelderen
Nira van Dijk
Paulina Glapinski

lle bestuursleden zijn te bereiken via het algemene e-mailadres info[at]geboortebeweging[punt]nl

Begin 2011 kwam een groep mensen samen die zich zorgen maakten over de toenemende medicalisering in de verloskunde en de negatieve gevolgen daarvan voor zwangere vrouwen in Nederland. Ook viel het hen op dat het voor zwangere vrouwen steeds lastiger werd om af te wijken van het gangbare aanbod in de geboortezorg. In een serie bijeenkomsten werd gebrainstormd over de vraag hoe deze vrouwen een stem/podium gegeven kon worden. Om het contact tussen de deelnemers aan de bijeenkomsten te vergemakkelijken, werd een Facebookgroep opgericht.

Deze Facebookgroep werd al snel gebruikt als vraagbaak voor zwangeren, partners en zorgverleners. Inmiddels bestaat deze groep uit zo’n 2500 leden.

In 2015 vond er een fusie plaats tussen de besturen van de GeboorteBeweging en Vakbond voor jonge ouders (voormalig Vereniging het OuderSchap) . Op 30 april 2015 is de GeboorteBeweging een stichting geworden.

De afgelopen jaren hebben we ons toegespitst op de rechten van vrouwen rondom zwangerschap en geboorte.  We informeren zwangeren over hun rechten tijdens zwangerschap en bevalling. We geven geen medisch advies, maar we hebben een schat aan informatie verzameld, zodat vrouwen zich goed kunnen inlezen over hun mogelijkheden en rechten. Zo kunnen zij de keuze maken die bij hen past. Daarnaast zijn we er ook voor zorgverleners die te maken hebben met zwangeren die zorgvragen buiten de richtlijnen hebben en worstelen met hoe ze hier in de praktijk handen en voeten aan kunnen geven.

De Stichting GeboorteBeweging is geen advocatenkantoor of medisch zorgverlener. Als je juridische of medische hulp nodig hebt, neem dan contact op met een professional in jouw buurt.

Je kunt de GeboorteBeweging telefonisch of via mail benaderen voor informatie over jouw rechten. Een medewerker kan je helpen een advocaat of zorgverlener te zoeken. Iedere persoonlijke situatie is anders. Wij adviseren je om voor jouw concrete situatie naast de informatie van deze website ook een deskundige te raadplegen.

De Geboortebeweging aanvaart geen aansprakelijkheid voor enige gevolgen van beslissingen die personen nemen op basis van de informatie op onze website. Indien je hier vragen over hebt, ben je welkom om contact met ons op te nemen.